CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy@googlemail.com


  Deutsch          English        nederlandse vlag  Nederlands  

h p i - THERAPIE

Therapeute: ISABELLE BRANDENBURG


ERVARINGEN PATIENT IN COMAINTENSIEVE CARE NA COMA

Zorgen na Coma, tijdens Coma en voor Coma ontstaan, door de patiënt in coma te behandelen als een neurologische patiënt in plaats van als een coma patiënt, die mentale activiteit heeft, die hij kan gebruiken om te bewegen, mits hij daarbij geholpen wordt.

 

DEFINITIE COMA

Coma is de toestand, waarbij de mens geen zichtbare bewegingen kan maken.

Deze definitie is gekozen, omdat hij de toestand weergeeft, waarin de patiënt verkeert, wanneer de diagnose "coma" gesteld wordt.

 

OORZAAK COMA TOESTAND

De oorzaak van de coma toestand is een levensgevaar. De oorzaak is niet de aanrijding, de val, de operatie, het trauma of die niet-traumatische gebeurtenis, waarna de coma toestand optreedt, maar het levensgevaar, dat hierdoor ontstond.

Om te voorkomen, dat het fysieke lichaam zou stoppen te funktioneren en de dood zou intreden, heeft het fysieke lichaam alle energie, die nog beschikbaar was, gebruikt om de vitale funkties in stand te houden, wat ten koste van de beweeglijkheid ging en tot gevolg had, dat een ander levensgevaar ontstond, want je niet zichtbaar kunnen bewegen IS een levensgevaar.

Zonder hulp van buitenaf kan deze mens niet in leven blijven, want de huid heeft beweging nodig om de rest van het fysieke lichaam te kunnen beschermen tegen ziektekiemen.

 

BEWUSTZIJN PATIENT NIET RESPONSIEF WAAKSYNDROOM, IN OF NA COMA, VEGETATIEVE TOESTAND, APALLISCH SYNDROOM

Wanneer het bewustzijn van de coma patiënt gemeten wordt met de Glasgow Coma Scale Test, waarbij de patiënt bewustzijnspunten krijgt wanneer hij bewegingen laat zien bij de tests waaraan hij onderworpen wordt, kan het niet anders, dan dat er een verkeerd beeld ontstaat, omdat bekend is, dat een coma patiënt zich niet zichtbaar kan bewegen.

Het is ook bekend, dat een coma patiënt minder snel doorligwonden (decubitus) krijgt dan andere patiënten, wat erop wijst, dat hij zich beweegt. Deze bewegingen zijn ook te voelen, wanneer men de patiënt onderzoekt met "hands on" oftewel door de patiënt in de handen te nemen en te voelen, hoeveel of hoe weinig hulp hij nodig heeft om de gevraagde bewegingen uit te voeren.

De Coma Science Group in Luik heeft wetenschappelijk bewezen, dat patiënten in coma mentale aktiviteit hebben en wanneer deze aktiviteit gebruikt wordt om het de patiënt mogelijk te maken om zich te bewegen, waarbij een normaal bewegen mogelijk is, kan de patiënt geholpen worden om de onzichtbare bewegingen te vergroten.

Wanneer een beweging gevonden is, die de patiënt zonder hulp kan maken, kan daarmee elke vraag beantwoord worden, want die beweging kan dan "ja", "nee", "misschien", "beide" of wat dan ook betekenen. Dat moet dan per vraag aangegeven worden.

 

CONTACT

Een ieder heeft contact met de patiënt, wat zich uit in het gevoel, dat hij heeft. De ene keer voelt men zich verdrietig, een andere keer heel blij of dankbaar en wanneer men bij zichzelf te rade gaat, kan men ontdekken, wat dit gevoel met de patiënt te maken heeft.

Wanneer de geliefde zus na een bezoek van een paar dagen weer naar huis moet, zal dat voor de patiënt een zeer emotionele toestand zijn, waardoor hij onregelmatig en diep gaat ademhalen, wat een ademondersteunend apparaat als "ongewenst" of "gevaarlijk" kan beoordelen.

Wanneer de 24-uurs verzorgende de patiënt dan gaat bewegen om het piepende apparaat tot zwijgen te brengen, gebeurt er eindelijk datgene, wat minstens 14 uur per dag zou moeten gebeuren: de patiënt moet geholpen worden om normaal te bewegen.

 

BEHANDELING

Algemeen wordt ervan uitgegaan, dat er geen genezende behandeling van coma patiënten is, hetgeen gebaseerd is op ervaring, die opgedaan is door de behandeling van coma patiënten, waarbij het uitgangspunt niet was, dat de coma patiënt wakker is, spontaan kan ademen en waarneemt, wat er met hem en in zijn omgeving gebeurt.

Men gaat ervan uit, dat hij niet gericht kijkt en dat het niet mogelijk is om contact met de patiënt te krijgen, ook geen oogcontact en dat er geen reactie op aanspreken volgt. Men gaat er van uit, dat gapen, grimassen trekken en het dag- nachtritme, dat de patiënt heeft, geen doelbewuste bewegingen zijn, noch het doorslikken van voedsel.

Men denkt, dat de patiënt slechts reflexbewegingen vertoont en dat er geen communicatie mogelijk is. Omdat het beeld, dat optrad bij de benaming "vegetatieve toestand" zo negatief was en het niet mogelijk gebleken was, om dit negatieve beeld weg te nemen, is de naam "niet-responsief waaksyndroom" ingevoerd voor dezelfde toestand.

Doch ook deze naam geeft de toestand niet weer, want de patiënt reageert wel degelijk, maar wanneer alleen met de ogen gekeken wordt, wordt de reaktie niet waargenomen. Wanneer alle handelingen, die met een patiënt in coma gedaan worden tot doel hebben het deze patiënt mogelijk te maken om normaal te funktioneren, zal hij normaal kunnen funktioneren.

Dat betekent o.a. dat alle apparaten, die lichaamsfuncties beïnvloeden en/of taken overnemen, verwijderd moeten worden, zodat een normale funktie uitgevoerd kan worden, zoals eten, ademen en plassen.

Ook medicamenten, die gegeven worden, maken een normaal funktioneren onmogelijk.

 

PROGNOSE

Door een verandering van aanpak is de kans groot, dat er een andere werking optreedt. Door het streven om een normaal funktioneren mogelijk te maken, worden andere maatregelen getroffen dan wanneer men ervan uitgaat, dat de patiënt sowieso niet meer in beweging komt.

De coma toestand heeft een bepaalde behandeling nodig, de eventuele neurologische problemen hebben een neurologische aanpak nodig, zoals orthopedische problemen een orthopedische aanpak nodig hebben, enz. waarbij deze verschillende aanpakken niet van elkaar gescheiden kunnen worden.

 

GEVOLGEN VAN COMA

Een coma toestand gaat gepaard met een shock toestand of IS een shock toestand, waarbij de patiënt is "blijven steken" in de verstarring, die optreedt in shock. De shock toestand is een toestand, waarbij alle filters, die ervoor zorgen, dat de mens de overmaat aan prikkels van het algemeen dagelijks leven kan verdragen, zich geopend hebben en wanneer de shock toestand (gedeeltelijk) blijft bestaan, is de mens overgevoelig.

Dit kan voor licht zijn, voor geluid, voor aanraking, voor geur, voor smaak, maar ook voor uitstraling van mensen. Zonder bewust aura te lezen, reageert een ieder op de uitstraling van de mensen, met wie hij te maken krijgt.

 

ONTWAKEN UIT COMA

Wanneer een ieder ontwaakt uit zijn coma, zal men nadenken en proberen te voelen, wat de patiënt in coma nodig heeft om weer in beweging te komen.

De ene patiënt vertelt, dat hij in de maanden, die op het levensgevaar volgden en hij als "patiënt in coma" behandeld werd, ervaren heeft als zijnde een groot oog, dat aan het plafond hing en alles heel bewust waarnam, wat er met zijn lichaam gebeurde.

Een andere patiënte weet niets meer van de periode, waarin zij als patiënte in coma behandeld werd. Haar vader vertelt, dat een keer, toen hij bij haar op bezoek was, een man hem vroeg, of zijn dochter in coma was, wat haar vader bevestigde.

De man vroeg om toestemming om met het 17-jarige meisje, dat in bed lag, te spreken en kreeg deze toestemming van de vader. Hij praatte zachtjes aan het oor met het meisje en de vader kon dus niet verstaan, wat de man tegen zijn dochter zei.

Toen de man klaar was, kwam hij naar de vader toe en vertelde hem, dat de dochter naar hem geluisterd had en dat hij wel zou merken, wat voor uitwerking dat had. Precies drie weken later was de vader weer op bezoek bij zijn dochter, die ineens de ogen opende en tegen haar vader zei: "Papa, ik heb lekker geslapen".

Hij vroeg, of zij wist, hoe lang zij geslapen had, maar dat wist zij niet. Zij was 5 jaar in coma geweest en wist er niets meer van, wat de vader geen wonder vond, want de behandeling, die zijn dochter ten deel gevallen was, had hij als zeer pijnlijk ervaren.

Een andere patiënte kon de verpleger, die tijdens zijn koffiepauze steeds bij haar uit een tijdschrift had voorgelezen, niet herkennen toen hij binnenkwam na zijn vakantie waarin zij weer "wakker" was geworden, maar toen hij zijn naam zei, herkende zij zijn stem en kon hem vertellen, wat hij wanneer had voorgelezen.

 

KANS OP HERSTEL

De kans op herstel is afhankelijk van de manier, waarop de patiënt in coma behandeld wordt. Wanneer er van uitgegaan wordt, dat de patiënt nooit meer in beweging komt, zal de behandeling daarop gericht zijn. Wanneer er van uitgegaan wordt, dat de patiënt weer in beweging kan komen, zal de behandeling daarop gericht zijn en gezocht worden naar bewegingen, die de patiënt met minimale hulp kan maken.

"Geleid bewegen" is noodzakelijk om de patiënt in coma weer in beweging te helpen, waarbij "normaal bewegen" mogelijk moet zijn, wat betekent, dat alle "levensreddende" maatregelen zoals sondevoeding en ademhalingsondersteuning afgebouwd moeten worden, zodat een normaal bewegen mogelijk is.

Het geleid bewegen moet in het tempo van de patiënt gaan en dat ligt vele malen lager dan het tempo, dat meestal gebruikt wordt om een patiënt "door te bewegen". Bovendien moet de weerstand van de patiënt gerespecteerd worden, want die geeft waarschijnlijk aan, dat de beweging, die de therapeut/verzorger wil maken, de patiënt meer energie kost dan oplevert.

Wanneer het doel is om de patiënt in coma weer in beweging te helpen en de middelen het doel heiligen, zal voorzichtigheid en gevoel gebruikt worden waarbij het streven is, om geen pijn te doen.

Pijn, waaraan de gepijnigde zich niet kan onttrekken, wat het geval is bij de patiënt in coma, omdat hij zich niet kan bewegen en de pijniger dus ook geen dreun kan geven, zodat die stopt met de pijn te veroorzaken, is een goede reden om uit het lichaam te treden, totdat de pijn stopt.

Wanneer men er van uitgaat, dat de patiënt alles 12x sterker waarneemt dan de niet-patiënt in coma, wordt duidelijk, waarop men moet letten. Waswater is dan snel te koud of te warm, een aanraking of geluid pijnlijk en ook licht kan pijn doen.

Wanneer een ieder zich voor zou stellen om de patiënt te zijn en zo behandeld te worden, zoals men hem behandelt, zou men dan nog steeds zo handelen?

Vele ex-coma patiënten vertellen niet over hun ervaringen, omdat.....? Niemand ziet de restverschijnselen, die slechts heel langzaam weer verdwijnen, als ze überhaupt verdwijnen. En de veranderingen in gedrag worden vaak niet begrepen door mensen, die zich niet kunnen voorstellen, hoe het is om na een levensgevaar verder te leven.

"Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg"?

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse

  HOME hpi
 
Geloof wat je wilt geloven
onderzoek wat je wilt ontdekken
en beweeg met de patiënt in coma

Behandelingen kunnen overal gegeven worden bijv.:
- Nederland - Duitsland - Groot Brittannië - Frankrijk - Noorwegen - Zwitserland - Oostenrijk
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -